Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu

statystykaNABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Od 1 MARCA 2016 roku trwa nabór dzieci/uczniów do nastepujących typów szkół:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy I-III
klasy IV - VI

GIMNAZJUM
klasy I-III

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
klasy I-III
(KUCHARZ, ŚLUSARZ, KRAWIEC)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
klasy I-III


Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku.

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W PRZEMYSLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl.


I. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Dzieci przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w oddziałach przedszkolnych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona i autyzm).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych.
2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do oddziałów przedszkolnych.
ZAŁĄCZNIKI:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego


II. SZKOŁA PODSTAWOWA
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona i autyzm).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
3. Dwie fotografie.
ZAŁĄCZNIKI:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej


III. GIMNAZJUM
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona i autyzm). Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do gimnazjum.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Zaświadczenie OKE o wynikach uzyskanych na sprawdzianie.
5. Dwie fotografie.
ZAŁĄCZNIKI:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Gimnazjum


IV. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona i autyzm). Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
4. Dwie fotografie.
ZAŁĄCZNIKI:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy


V. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór do klasy I ZSZ w zawodach: kucharz, ślusarz, krawiec.
Uczniowie przyjmowani są do szkoły zawodowej na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do szkoły.
2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do zasadniczej szkoły zawodowej.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
4. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. Dwie fotografie.
ZAŁĄCZNIKI:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Zasadniczej Szkoły Zawodowej


VI. INTERNAT
Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

ZAŁĄCZNIKI:
Wzór podania o przyjęcie ucznia do Internatu


Copyright © Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu
Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024*768 pikseli oraz przeglądrki Internet Explorer 6.0 i wyższej.