http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
  Wychowawczego Nr1 z siedzibą w Przemyślu, ul. Kopernika 14, 37 – 700 Przemyśl, e-mail:
  soswprzem@o2.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
  iodedukacja@um.przemysl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i
  opiekuńczą,
  2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna
  prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do
  tego uprawnionych takich jak:
  1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
  prawa,
  2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
  Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w
  celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
  archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
  art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
  1)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
  osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul Stawki 2, 00 -gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r