http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Oferta edukacyjna

oferta Branżowej Szkoły I Stopnia 2023-2024

oferta Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 2023-2024

Głównym zadaniem naszego Ośrodka jest edukacja dzieci i młodzieży polegająca na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Priorytetem naszym jest akceptacja i podmiotowe traktowanie w myśl słów patronki ośrodka Marii Grzegorzewskiej „…jeżeli kiedykolwiek chcesz pracować z osobami niepełnosprawnymi najpierw przywróć im godność”.

Na każdym etapie edukacyjnym dostosowujemy oddziaływania pedagogiczne do możliwości i potrzeb każdego dziecka w oparciu o obowiązującą podstawę programową, zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia. Gruntowna znajomość dziecka stanowi podstawę do opracowania przez zespół specjalistów Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).   

Naszym celem jest tworzenie pozytywnej atmosfery opartej na życzliwości, empatii, zrozumieniu i pomocy w przełamywaniu barier, lęków, niewiary we własne możliwości poprzez eksponowanie mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i talentów każdego ucznia. Wszelkie nasze oddziaływania zmierzają do wyposażenia ucznia zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne umożliwiające mu pełne i aktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym na miarę jego indywidualnych możliwości.

Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne różnego typu np:

 • wspomaganie sprawności językowych,
 • terapię logopedyczną, usprawnianie mowy,
 • alternatywne metody komunikacji,
 • rozwijanie zaradności życiowej,
 • rozwijanie samoobsługi,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • stymulujące procesy poznawcze,
 • dogoterapię,
 • socjoterapię, Trening Umiejętności Społecznych,
 • arteterapię, sensoplastykę,
 • gimnastykę korekcyjną, usprawnianie ruchem,
 • elementy integracji sensorycznej,
 • nauka pływania dla osób niepełnosprawnych wg. koncepcji HALLIWICK,
 • elementy fizjoterapii
 • z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki.

Posiadamy wyszkolonych specjalistów oraz sprzęt do: Treningu Słuchowego Tomatisa, treningu EEG Biofeedback, salę doświadczania świata, dogoterapię. Uczniowie mają do dyspozycji specjalistyczny plac zabaw, sale gimnastyczne, siłownię, boisko do Bocce, a także mają możliwość uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych z Jujitsu oraz w Klubie Sportowym „Gladiator”.

Oferujemy uczniom rozwijanie umiejętności artystycznych i zainteresowań w grupie teatralnej „Ekipa”, pozalekcyjnych zajęciach teatralnych, udział w uroczystościach szkolnych, Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych, festiwalach, konkursach i wystawach oraz Szkolnym Kole Pamięci Narodowej.

Na zajęciach artystycznych i zajęciach rewalidacyjnych tworzą prace, które biorą udział w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Mają możliwość uczestniczenia w działaniach wolontariackich, w ramach Szkolnego Koła „Caritas”.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczą w licznych projektach, obsługują wiele imprez szkolnych i poza szkolnych, świadcząc usługi cateringowe. W ramach praktyk wyjeżdżają na turnusy i podejmują prace w kuchni i hotelach. Młodzież zdaje egzamin zawodowy i otrzymuje certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku szkolnym planujemy poszerzyć ofertę o kierunki pomocnicze.